Marine & Naval Architecture Discipline Advisory Panel List 2021/2022
white-square
Chairman Ir CHAN Ming Yau
Deputy Chairman Ir Dr YU Kam Cheong
Members Ir CHAN Chi Ming
  Ir CHENG Yeung Ming
  Ir LEE Yiu Kit Leslie
  Ir MAK Chiu Ki
  Ir SO Wing Wah
  Ir TAM Chun Kit 
  Ir TUNG Hon Ming Ivan
  Ir YEUNG Po Kwong

 

本網站採用Cookies工具來改善使用者體驗及確保網站有效運行。閱讀更多 Cookie 相關資訊