Control, Automation & Instrumentation Discipline Advisory Panel List 2017/2018
white-square
Chairman Ir MA Kam Hon Keith
Deputy Chairman Ir Prof Louis F S LOCK
Members Ir CHENG Cho Ying Francis
  Ir CHEUNG Siu Wa Morris
  Ir FUNG Yuen Tak Jimmy
  Ir Dr Raymond HO Chung Tai
  Ir LAU Yun Sun Ken
  Ir Li Siu Lam
  Ir Dr MAK Shu Lun
  Mr SZE Wing Suen
  Ir TANG Siu Wah Alain
  Ir WAN Chi Shing